Higher Serum Lysophosphatidic Acids Predict Left Ventricular Reverse Remodeling in Pediatric Dilated Cardiomyopathy

Added 105 days ago (16.08.2021)
Authors: Haichu Wen; Hongzhao You; Yulin Li; Ke Ma; Meng Jiao; Shaowei Wu; Shijie You; Jie Huang; Junwu Su; Yan Gu; Zhiyuan Wang; Ping Zheng; Guanghou Shui; Yuan Wang; Mei Jin; Jie Du
Read article