Biological Control of Take-All and Growth Promotion in Wheat by <em>Pseudomonas chlororaphis</em> YB-10

Added 372 days ago (07.08.2021)
Authors: Wen Xu; Lingling Xu; Xiaoxu Deng; Paul H Goodwin; Mingcong Xia; Jie Zhang; Qi Wang; Runhong Sun; Yamei Pan; Chao Wu; Lirong Yang
Journal: Pathogens
Read article