Intra-articular Injection of Kartogenin-Enhanced Bone Marrow–Derived Mesenchymal Stem Cells in the Treatment of Knee Osteoarthritis in a Rat Model

Added 52 days ago (05.08.2021)
Authors: Wei-Nan Zeng; Yun Zhang; Duan Wang; Yi-Ping Zeng; Hao Yang; Juan Li; Cheng-Pei Zhou; Jun-Li Liu; Qing-Jun Yang; Zhong-Liang Deng; Zong-Ke Zhou
Read article