Association of malignant neoplasms with semen quality in Guangdong province, China: a propensity score matching analysis

Added 119 days ago (05.08.2021)
Authors: Zhaoyu Fan, Qiling Wang, Ruijun Xu, Yaqi Wang, Tingting Liu, Yingxin Li, Yonggang Duan, Yuewei Liu, Xinzong Zhang
Journal: Andrology
Read article