Multiomics analyses reveal a critical role of selenium in controlling T cell differentiation in Crohn’s disease

Added 116 days ago (02.08.2021)
Authors: Ling-jie Huang, Xin-tao Mao, Yi-yuan Li, Dan-dan Liu, Ke-qi Fan, Rong-bei Liu, Ting-ting Wu, Hao-li Wang, Yu Zhang, Bing Yang, Cun-qi Ye, Jiang-yan Zhong, Ren-jie Chai, Qian Cao, Jin Jin
Journal: Immunity
Read article