Potential Mechanisms of Action of Chinese Patent Medicines for COVID-19: A Review

Added 327 days ago (02.08.2021)
Authors: Zhi-Hua Yang; Bin Wang; Qian Ma; Lin Wang; Ya-Xin Lin; Hai-Feng Yan; Zi-Xuan Fan; Hao-Jia Chen; Zhao Ge; Feng Zhu; Hui-Jie Wang; Bao-Nan Zhang; Hai-Dong Sun; Li-Min Feng
Read article