Investigation of the ameliorative effects of baicalin against arsenic trioxide-induced cardiac toxicity in mice

Added 53 days ago (02.08.2021)
Authors: Xiaoqi Sun; Xiaotian Wang; Qianqian He; Muqing Zhang; Li Chu; Yang Zhao; Yongchao Wu; Jianping Zhang; Xue Han; Xi Chu; Zhonglin Wu; Shengjiang Guan
Read article