Grass carp (Ctenopharyngodon idellus) PIAS1 inhibits innate immune response via interacting with STAT1

Added 47 days ago (01.08.2021)
Authors: Shina Lu; Xiaojue Peng; Shanshan Zeng; Hang Deng; Zhiqing Feng; Qing Zeng; Xining Cheng; Jihuan Hu; Zuocheng Ye; Meifeng Li; Xiaowen Xu; Gang Lin; Chengyu Hu
Read article