Polymeric nanoparticle mediated inhibition of miR-21 with enhanced miR-124 expression for combinatorial glioblastoma therapy

Added 58 days ago (31.07.2021)
Authors: Yuanyuan Liu; Meng Zheng; Mingzhu Jiao; Chengnan Yan; Sen Xu; Qiuli Du; Marco Morsch; Jinlong Yin; Bingyang Shi
Journal: Biomaterials
Read article