Metal-organic framework IRMOFs coated with a temperature-sensitive gel delivering norcantharidin to treat liver cancer

Added 55 days ago (31.07.2021)
Authors: Xiu-Yan Li; Qing-Xia Guan; Yu-Zhou Shang; Yan-Hong Wang; Shao-Wa Lv; Zhi-Xin Yang; Rui Wang; Yu-Fei Feng; Wei-Nan Li; Yong-Ji Li
Read article