Correction to: Localization of myocardial FDG uptake for prognostic risk stratification in corticosteroid-naïve cardiac sarcoidosis

Added 55 days ago (31.07.2021)
Authors: Munehisa Bekki; Nobuhiro Tahara; Atsuko Tahara; Yoichi Sugiyama; Shoko Maeda-Ogata; Akihiro Honda; Sachiyo Igata; Mika Enomoto; Tatsuyuki Kakuma; Hayato Kaida; Toshi Abe; Yoshihiro Fukumoto
Read article