FUBP1 promotes colorectal cancer stemness and metastasis via DVL1‐mediated activation of Wnt/β‐catenin signaling

Added 50 days ago (30.07.2021)
Authors: Haofan Yin, Tianxiao Gao, Jinye Xie, Zhijian Huang, Xiaoyan Zhang, Fengyu Yang, Weiwei Qi, Zhonghan Yang, Ti Zhou, Guoquan Gao, Xia Yang
Read article