Body Composition and Metabolic Improvement in Patients Followed Up by a Multidisciplinary Team for Obesity in China

Added 131 days ago (30.07.2021)
Authors: Difei Lu, Zhenfang Yuan, Lihua Yang, Yong Jiang, Min Li, Yuanzheng Wang, Lulu Jing, Rongli Wang, Junqing Zhang, and Xiaohui Guo
Read article