A nationwide survey on central nervous system multiple myeloma in Japan: analysis of prognostic and treatment factors that impact survival

Added 52 days ago (29.07.2021)
Authors: Takeshi Yamashita, Hiroyuki Takamatsu, Koji Kawamura, Kazutaka Sunami, Shotaro Hagiwara, Mitsuhiro Itagaki, Tsutomu Takahashi, Tadakazu Kondo, Takashi Ikeda, Kyoko Watakabe‐Inamoto, Hiroshi Handa, Yoshitaka Imaizumi, Junya Kuroda, Jun Murakami, Yuichi Nakamura, Hideyuki Nakazawa, Shuji Ozaki, Miyuki Okura, Masami Takeuchi, Hirokazu Nagai, Ichiro Hanamura, Shinji Nakao, Shinsuke Iida
Read article