Secretogranin II impairs tumor growth and angiogenesis by promoting degradation of hypoxia‐inducible factor‐1α in colorectal cancer

Added 53 days ago (27.07.2021)
Authors: Chao Fang, Lei Dai, Cun Wang, Chuanwen Fan, Yongyang Yu, Lie Yang, Hongxin Deng, Zongguang Zhou
Read article