Intervertebral Disc Degeneration Models for Pathophysiology and Regenerative Therapy -Benefits and Limitations

Added 54 days ago (27.07.2021)
Authors: Yidian Wang; Jihe Kang; Xudong Guo; Daxue Zhu; Mingqiang Liu; Liang Yang; Guangzhi Zhang; Xuewen Kang
Read article