Hemoglobin Fukuoka caused unexpected hemoglobin A<sub>1c</sub> results: A case report

Added 184 days ago (27.07.2021)
Authors: Xue-Ping Lin; Qiu-Rong Yuan; Shi-Qiong Niu; Xi Jiang; Zhi-Kun Wu; Zhao-Fan Luo
Read article