Molecules, Vol. 26, Pages 4481: Nanocrystal-Loaded Micelles for the Enhanced In Vivo Circulation of Docetaxel

Added 57 days ago (24.07.2021)
Authors: Meng Cheng; Qiaoming Liu; Tiantian Gan; Yuanying Fang; Pengfei Yue; Yongbing Sun; Yi Jin; Jianfang Feng; Liangxing Tu
Journal: Molecules
Read article