JNK inhibition alleviates delayed neurocognitive recovery after surgery by limiting microglia pyroptosis

Added 57 days ago (24.07.2021)
Authors: Jindan He; Taotao Liu; Yue Li; Xinning Mi; Dengyang Han; Ning Yang; Lei Chen; Yitong Li; Jingshu Hong; Chongshen Kuang; Yi Yuan; Yiyun Cao; Yongzheng Han; Chengmei Shi; Zhengqian Li; Xiangyang Guo
Read article