IF1 inactivation attenuates experimental colitis through downregulation of neutrophil infiltration in colon mucosa

Added 55 days ago (24.07.2021)
Authors: Genshen Zhong; Jiaojiao Zhang; Ying Guo; Yichun Wang; Minna Wu; Jie Ren; Yuan Li; Xiaoying Zhang; Beiyan Zhou; Weidong Zhao; Yunwei Lou; Hui Wang; Jianping Ye
Read article