Age-specific Structural Fetal Brain Atlases Construction and Cortical Development Quantification for Chinese Population

Added 55 days ago (24.07.2021)
Authors: Jiangjie Wu; Taotao Sun; Boliang Yu; Zhenghao Li; Qing Wu; Yutong Wang; Zhaoxia Qian; Yuyao Zhang; Ling Jiang; Hongjiang Wei
Journal: NeuroImage
Read article