CYP3A5 Genotype-Dependent Drug-Drug Interaction Between Tacrolimus and Nifedipine in Chinese Renal Transplant Patients

Added 57 days ago (22.07.2021)
Authors: Yilei Yang; Xin Huang; Yinping Shi; Rui Yang; Haiyan Shi; Xinmei Yang; Guoxiang Hao; Yi Zheng; Jianning Wang; Lequn Su; Yan Li; Wei Zhao
Read article