Iguratimod decreases bleomycin-induced pulmonary fibrosis in association with inhibition of TNF-α in mice

Added 59 days ago (21.07.2021)
Authors: Siqi Shao; Ziye Qu; Yiwen Liang; Yan Xu; Dongmei Zhou; Danhua Li; Ying Zhang; Songlou Yin
Read article