Dose tailoring of tacrolimus based on a non-linear pharmacokinetic model in children with refractory nephrotic syndrome

Added 58 days ago (21.07.2021)
Authors: Ling Li; Min Zhu; De-Yi Li; Hong-Li Guo; Ya-Hui Hu; Ze-Yue Xu; Xia Jing; Feng Chen; Fei Zhao; Yun-Man Li; Jing Xu; Zheng Jiao
Read article