Spontaneous transient brain states in EEG source space in disorders of consciousness

Added 59 days ago (20.07.2021)
Authors: Yang Bai; Jianghong He; Xiaoyu Xia; Yong Wang; Yi Yang; Haibo Di; Xiaoli Li; Ulf Ziemann
Journal: NeuroImage
Read article