Overlapping Features in Kawasaki Disease-Related Arthritis and Systemic-Onset Juvenile Idiopathic Arthritis: A Nationwide Study in Japan

Added 308 days ago (20.07.2021)
Authors: Hikaru Kanemasa; Etsuro Nanishi; Hidetoshi Takada; Masataka Ishimura; Hisanori Nishio; Satoshi Honjo; Hiroshi Masuda; Noriko Nagai; Takahiro Nishihara; Tohru Ishii; Takenori Adachi; Satoshi Hara; Lisheng Lin; Yoshie Tomita; Junji Kamizono; Osamu Komiyama; Urara Kohdera; Saori Tanabe; Atsuo Sato; Shinya Hida; Mayumi Yashiro; Nobuko Makino; Yosikazu Nakamura; Toshiro Hara; Shouichi Ohga
Read article