Smoking induces the occurrence of colorectal cancer via changing the intestinal permeability

Added 61 days ago (19.07.2021)
Authors: Huixiong Wang; Xiaoting Chen; Qiang Gao; Kai Liu; Guoshan Bi; Jiangbei Deng; Xin Zhang
Read article