A phosphatidic acid-binding lncRNA SNHG9 facilitates LATS1 liquid–liquid phase separation to promote oncogenic YAP signaling

Added 136 days ago (16.07.2021)
Authors: Rui-Hua Li; Tian Tian; Qi-Wei Ge; Xin-Yu He; Cheng-Yu Shi; Jun-Hong Li; Zhen Zhang; Fang-Zhou Liu; Ling-Jie Sang; Zuo-Zhen Yang; Ya-Zhuo Liu; Yan Xiong; Qingfeng Yan; Xu Li; Huai-Qiang Ju; Jian Liu; Liang-Jing Wang; Jian-Zhong Shao; Wenqi Wang; Tianhua Zhou; Aifu Lin
Journal: Cell Research
Read article