Fluid Shear Stress Activates YAP to Promote Epithelial‐mesenchymal Transition in Hepatocellular Carcinoma

Added 63 days ago (15.07.2021)
Authors: Hongchi Yu, Jia He, Guanyue Su, Yuelong Wang, Fei Fang, Wenxing Yang, Kaiyun Gu, Nai Yang Fu, Yunbing Wang, Yang Shen, Xiaoheng Liu
Read article