Upregulation of FGF9 in Lung Adenocarcinoma Transdifferentiation to Small Cell Lung Cancer

Added 70 days ago (15.07.2021)
Authors: Kota Ishioka, Hiroyuki Yasuda, Junko Hamamoto, Hideki Terai, Katsura Emoto, Tae-Jung Kim, Shigemichi Hirose, Takashi Kamatani, Sachiyo Mimaki, Daisuke Arai, Keiko Ohgino, Tetsuo Tani, Keita Masuzawa, Tadashi Manabe, Taro Shinozaki, Akifumi Mitsuishi, Toshiki Ebisudani, Takahiro Fukushima, Mari Ozaki, Shinnosuke Ikemura, Ichiro Kawada, Katsuhiko Naoki, Morio Nakamura, Takashi Ohtsuka, Hisao Asamura, Katsuya Tsuchihara, Yuichiro Hayashi, Ahmed E. Hegab, Susumu S. Kobayashi, Takashi Kohno, Hideo Watanabe, David M. Ornitz, Tomoko Betsuyaku, Kenzo Soejima, Koichi Fukunaga
Read article