Epigenetic Induction of Mitochondrial Fission Is Required for Maintenance of Liver Cancer-Initiating Cells

Added 70 days ago (15.07.2021)
Authors: Miaoling Tang, Meisongzhu Yang, Geyan Wu, Shuang Mo, Xingui Wu, Shuxia Zhang, Ruyuan Yu, Yameng Hu, Yingru Xu, Ziwen Li, Xinyi Liao, Jun Li, Libing Song
Read article