The divided brain: Functional brain asymmetry underlying self-construal

Added 66 days ago (13.07.2021)
Authors: Gen Shi; Xuesong Li; Yifan Zhu; Ruihong Shang; Yang Sun; Hua Guo; Jie Sui
Journal: NeuroImage
Read article