MoDL-QSM: Model-based Deep Learning for Quantitative Susceptibility Mapping

Added 69 days ago (12.07.2021)
Authors: Ruimin Feng; Jiayi Zhao; He Wang; Baofeng Yang; Jie Feng; Yuting Shi; Ming Zhang; Chunlei Liu; Yuyao Zhang; Jie Zhuang; Hongjiang Wei
Journal: NeuroImage
Read article