The optimal structural analysis of cobalt-chromium alloy (L-605) coronary stents

Added 195 days ago (11.07.2021)
Authors: Huajie Wang; Xianying Wang; Hongliang Qian; Deda Lou; Mingming Song; Xiaoqian Zhao
Read article