UBQLN4 is an ATM substrate that stabilizes the anti‐apoptotic proteins BCL2A1 and BCL2L10 in mesothelioma

Added 73 days ago (11.07.2021)
Authors: Fang Liu, RunSang Pan, HongYu Ding, LiLing Gu, Yun Yang, ChuanYin Li, YongJie Xu, Ronggui Hu, Hui Chen, XiangYan Zhang, YingJie Nie
Read article