Pseudoginsenoside-F11 promotes functional recovery after transient cerebral ischemia by regulating the microglia/macrophage polarization in rats

Added 70 days ago (11.07.2021)
Authors: Ying Hou; Depeng Yang; Xianshi Wang; Huiyang Wang; Haotian Zhang; Pengwei Wang; Yinglu Liu; Xiaoyun Gao; Jingyu Yang; Chunfu Wu
Read article