Pulsatility Protects the Endothelial Glycocalyx during Extracorporeal Membrane Oxygenation

Added 354 days ago (10.07.2021)
Authors: Yu Zhang, Jianfeng Zeng, Xiaoqian He, Weidong Cao, Xiaopeng Peng, Guanhua Li
Read article