Inflammatory factors are crucial for the pathogenesis of post-traumatic osteoarthritis confirmed by a novel porcine model: "Idealized" anterior cruciate ligament reconstruction" and gait analysis

Added 70 days ago (10.07.2021)
Authors: Ruipeng Zhao; Zhengquan Dong; Xiaochun Wei; Xiaodong Gu; Pengfei Han; Hongru Wu; Yanxia Yan; Lingan Huang; Haoqian Li; Chengming Zhang; Fei Li; Pengcui Li
Read article