Glutathione-S-transferases genes-promising predictors of hepatic dysfunction

Added 400 days ago (09.07.2021)
Authors: Vasyl Prysyazhnyuk; Larysa Sydorchuk; Ruslan Sydorchuk; Iryna Prysiazhniuk; Kateryna Bobkovych; Inna Buzdugan; Valentina Dzuryak; Petro Prysyazhnyuk
Read article