Gut microbiota is involved in the antidepressant-like effect of (S)-norketamine in an inflammation model of depression

Added 81 days ago (05.07.2021)
Authors: Yuanyuan Wang; Riyue Jiang; Zifeng Wu; Ling Zhou; Jiali Xu; Chaoli Huang; Ling Yang; Bin Zhu; Enshi Yan; Cunming Liu; Chun Yang
Read article