iRGD‐modified exosomes effectively deliver CPT1A siRNA to colon cancer cells, reversing oxaliplatin resistance by regulating fatty acid oxidation

Added 80 days ago (04.07.2021)
Authors: Dan Lin, Haiyang Zhang, Rui Liu, Ting Deng, Tao Ning, Ming Bai, Yuchong Yang, Kegan Zhu, Junyi Wang, Jingjing Duan, Shaohua Ge, Bei Sun, Guoguang Ying, Yi Ba
Read article