Coatings, Vol. 11, Pages 809: Zn-Doped CaP-Based Coatings on Ti–6Al–4V and Ti–6Al–7Nb Alloys Prepared by Magnetron Sputtering: Controllable Biodegradation, Bacteriostatic, and Osteogenic Activities

Added 79 days ago (03.07.2021)
Authors: Konstantin A. Prosolov; Dmitrii V. Mitrichenko; Aleksandr B. Prosolov; Olga O. Nikolaeva; Vladimir V. Lastovka; Olga A. Belyavskaya; Valentina A. Chebodaeva; Ivan A. Glukhov; Larisa S. Litvinova; Valeria V. Shupletsova; Olga G. Khaziakhmatova; Vladimir V. Malashchenko; Kristina A. Yurova; Egor O. Shunkin; Maxim A. Fedorov; Andrei R. Komkov; Vladimir V. Pavlenko; Ilya I. Anisenya; Yurii P. Sharkeev; Alina Vladescu; Igor A. Khlusov
Journal: Molecules
Read article