Molecular Detection of Novel <em>Borrelia</em> Species, <em>Candidatus Borrelia javanense</em>, in <em>Amblyomma javanense</em> Ticks from Pangolins

Added 322 days ago (02.07.2021)
Authors: Bao-Gui Jiang; Ai-Qiong Wu; Jia-Fu Jiang; Ting-Ting Yuan; Qiang Xu; Chen-Long Lv; Jin-Jin Chen; Yi Sun; Li-Qun Fang; Xiang-Dong Ruan; Teng-Cheng Que
Journal: Pathogens
Read article