Molecules, Vol. 26, Pages 4047: Discovery of Novel Diarylamide N-Containing Heterocyclic Derivatives as New Tubulin Polymerization Inhibitors with Anti-Cancer Activity

Added 325 days ago (02.07.2021)
Authors: Xu Liu; Xiao-Jing Pang; Yuan Liu; Wen-Bo Liu; Yin-Ru Li; Guang-Xi Yu; Yan-Bing Zhang; Jian Song; Sai-Yang Zhang
Journal: Molecules
Read article