Acacetin Protects Myocardial Cells against Hypoxia-Reoxygenation Injury through Activation of Autophagy

Added 153 days ago (30.06.2021)
Authors: Chong Liu, Minmin Zhang, Shenyi Ye, Chenliang Hong, Jiaxi Chen, Ruyue Lu, Bingjie Hu, Weijun Yang, Bo Shen, and Zhengyi Gu
Read article