Biodegradable magnesium combined with distraction osteogenesis synergistically stimulates bone tissue regeneration via CGRP-FAK-VEGF signaling axis

Added 86 days ago (30.06.2021)
Authors: None Ye Li; Jiankun Xu; Jie Mi; Xuan He; Qi Pan; Lizhen Zheng; Haiyue Zu; Ziyi Chen; Bingyang Dai; Xu Li; Qianqian Pang; Li Zou; Liangbin Zhou; Le Huang; Wenxue Tong; Gang Li; Ling Qin
Journal: Biomaterials
Read article