Nutrients, Vol. 13, Pages 2237: Vitamin D Nutritional Status of Chinese Pregnant Women, Comparing the Chinese National Nutrition Surveillances (CNHS) 2015–2017 with CNHS 2010–2012

Added 332 days ago (29.06.2021)
Authors: Yichun Hu; Rui Wang; Deqian Mao; Jing Chen; Min Li; Weidong Li; Yanhua Yang; Liyun Zhao; Jian Zhang; Jianhua Piao; Xiaoguang Yang; Lichen Yang
Journal: Nutrients
Read article