Factors That Influence Perceived Organizational Support for Emotional Labor of Chinese Medical Personnel in Hubei

Added 159 days ago (28.06.2021)
Authors: Zhi Zeng; Xiaoyu Wang; Haoran Bi; Yawen Li; Songhua Yue; Simeng Gu; Gaoyue Xiang
Read article