Hypoxia-induced RNASEH2A limits activation of cGAS-STING signaling in HCC and predicts poor prognosis

Added 122 days ago (25.06.2021)
Authors: Fengbo Zhao; Aifen Liu; Xiu Gong; Hao Chen; Jinhuan Wei; Bin Chen; Shiyin Chen; Riyun Yang; Yihui Fan; Renfang Mao
Journal: Tumori
Read article