An adventitial painting modality of local drug delivery to abate intimal hyperplasia

Added 88 days ago (22.06.2021)
Authors: Takuro Shirasu; Nisakorn Yodsanit; Xiujie Xie; Yi Zhao; Yuyuan Wang; Ruosen Xie; Yitao Huang; Bowen Wang; Go Urabe; Shaoqin Gong; Lian-Wang Guo; K Craig Kent
Journal: Biomaterials
Read article